Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 1. De Roze Advocaat is onderdeel van Trompenburg Advocaten en is een samenwerkingsverband van advocaten dat bestaat uit natuur­lijke personen.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de leden van het samen­werkingsverband en de voor Trompenburg Advocaten werkzame personen.

 

 1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Trompenburg Advocaten.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 25.000,–.

 

 1. De keuze van door Trompenburg Advocaten in te schakelen derden zal zoveel mogelijk (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand), geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Trompenburg Advocaten is niet aan­sprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

 1. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdracht­gever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

 1. Door Trompenburg Advocaten te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan Trompenburg Advocaten aan de opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening brengen van 1% per maand alsmede buiten­gerechtelijke kosten. Trompenburg Advocaten kan aanspraak maken op betaling van een voorschot binnen een kortere termijn dan voornoemde betalingstermijn van 14 dagen. Trompenburg Advocaten is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever in verzuim is.

 

 1. Indien ingeval van een procedure griffierechten door of namens opdrachtnemer zijn verschuldigd zal Trompenburg Advocaten deze bij opdrachtgever vooraf in rekening brengen en daarbij een termijn van betaling stellen. Pas indien opdrachtgever de griffierechten heeft vol­daan binnen de door Trompenburg Advocaten gestelde betalingstermijn zal Trompenburg Advocaten de procedurele werkzaamheden aanvangen. Indien geen (tijdige) betaling van de griffierechten door opdrachtgever heeft plaatsgevonden zijn de procedurele en financiële consequenties voor rekening van opdrachtgever. Trompenburg Advocaten is derhalve niet aan­sprakelijk voor alle schades die uit niet- of niet tijdige betaling van de griffierechten voortvloeien.

 

 1. Indien de door Trompenburg Advocaten namens opdrachtgever ingediende aanvraag voor gesub­sidieerde rechtsbijstand is gehonoreerd, geldt voor de betaling van de door de Raad voor Rechtsbijstand aan opdrachtgever opgelegde eigen bijdrage het bepaalde in het voorafgaande artikel van deze voorwaarden. Het is opdrachtgever voorts bekend dat door voornoemde Raad achteraf een resultaatsbeoordeling plaatsvindt op grond waarvan alsnog door de Raad kan worden besloten om de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand in te trekken in welk geval opdrachtgever aan Trompenburg Advocaten het gebruikelijke honorarium, vermeerderd met BTW en kosten zal zijn verschuldigd, met dien verstande dat de eventueel door opdrachtgever betaalde eigen bijdrage op grond van het eerder gehonoreerd verzoek voor gesubsidieerde rechtsbijstand in mindering zal strekken op het in rekening te brengen honorarium.

 

 1. De opdrachtgever wordt nadrukkelijk gewezen op het risico van het voeren van een procedure. Ingeval van afwijzing van de vordering van opdrachtgever kan de gerechtelijke instantie, bij wie de zaak aanhangig is (geweest), opdrachtgever veroordelen in de proceskosten, die opdrachtgever zelf dient te voldoen, ook als opdrachtgever procedeert met gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

 

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Trompenburg Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Privacy beleid

 

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy hanteren wij een privacy beleid. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

In het kader van de dienstverlening legt Trompenburg Advocaten gegevens vast (waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, sofinummer, geboortedatum en geboorteplaats.

Trompenburg Advocaten gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Deze gegevens zijn o.a. nodig voor het aanvragen van gefinancierde rechtsbijstand, uittreksels en het starten van een procedure.

 

Uw gegevens verwijderen?

 

Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Laat het ons weten. Echter, op grond van de wet zijn wij verplicht de noodzakelijke gegevens gedurende 7 jaar te bewaren.

 

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid?

 

Stuur dan een e-mail naar info@trompenburgadvocaten.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze medewerkers zijn u graag van dienst.

 

Social media cookies

 

Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het “liken” via Facebook of een “tweet” versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

 

 

 

Logo De Roze Advocaat

wij werken op dit moment aan de nieuwe styling van de websites van www.derozeadvocaat.nl 

Wil je contact met mij? Bel of mail je vraag.